دالاهو

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دالاهو


صفریان یزدان

صفریان یزدان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صفری پرنیا

صفری پرنیا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نعمتی کامبیز

نعمتی کامبیز

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عبدالهی ستاره

عبدالهی ستاره

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
میلادی شیرین

میلادی شیرین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سپهر حسنا

سپهر حسنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
6/6/2023 1:51:56 PM
Menu