كوهناني

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كوهناني


منصوری نژاد فاطمه

منصوری نژاد فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان لرستان - محل خدمت خرم آباد ناحيه 2

5سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
نقی زاده امیر محمد

نقی زاده امیر محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت کوهدشت

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
صفرنژاد مهدیه

صفرنژاد مهدیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان لرستان - محل خدمت کوهدشت

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مرادیان زینب

مرادیان زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل بروجرد-محل خدمت رومشگان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
بهاری الوار کوثر

بهاری الوار کوثر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه2

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سبزی پور محمد حسین

سبزی پور محمد حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت کوهنان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقانی فرد محمد جواد

دهقانی فرد محمد جواد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان لرستان - محل خدمت کوهدشت

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسین زاده عارف

حسین زاده عارف

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت رومشگان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
کونانی شاهین

کونانی شاهین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت عشايري لرستان

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کونانی هانیه

کونانی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل بروجرد-محل خدمت معمولان

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سیدی کیمیا

سیدی کیمیا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه1

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
منصوری سوسن

منصوری سوسن

علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/2/2023 6:27:41 PM
Menu