كوهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كوهدشت

جمشیدی علیرضا

جمشیدی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 166 آزمون

تجربی
قبادی کوره خسروی امیررضا

قبادی کوره خسروی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
کوشکی علیرضا

کوشکی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
اخویان محمدرضا

اخویان محمدرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

7سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
وفایی کریم آبادی سید طاها

وفایی کریم آبادی سید طاها

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
اپرناک احمدرضا

اپرناک احمدرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
احمدپوری مریم

احمدپوری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
سوری لکی امیرحسین

سوری لکی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اسدی امیرحسین

اسدی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان-محل خدمت دورود

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شهریاری حسن گاویار شکوفه

شهریاری حسن گاویار شکوفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت کوهدشت

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
رومشکانی علیرضا

رومشکانی علیرضا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
لطیفی کوثر

لطیفی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
وفائی رضا

وفائی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
آزادبخت امیر

آزادبخت امیر

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سوری لکی رضوان

سوری لکی رضوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رضایی علی

رضایی علی

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت کوهدشت

3سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
نورعلی محمدامین

نورعلی محمدامین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت خرم اباد ناحيه 2

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
بارانی عبدولی امیرضا

بارانی عبدولی امیرضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
گراوند رضا

گراوند رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه2

3سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
برومند محمدمهدی

برومند محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سوری لکی امیررضا

سوری لکی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عباسی محمد جواد

عباسی محمد جواد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نورمرادی امیرحسین

نورمرادی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
درویشی نسترن

درویشی نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نیک زاد شکیبا

نیک زاد شکیبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
چراغیانی فاطمه

چراغیانی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نیازی امیرحسین

نیازی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
تیموری امیرحسین

تیموری امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کرمی اشکان

کرمی اشکان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت کوهدشت

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
قبادی زینب

قبادی زینب

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت کوهدشت

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
احمدی مهسا

احمدی مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مرادی علی

مرادی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ندرپور کوثر

ندرپور کوثر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گراوند حمیدرضا

گراوند حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امرایی حمیدرضا

امرایی حمیدرضا

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صحراگرد کیمیا

صحراگرد کیمیا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت کوهدشت

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
کرمی راد محمدرضا

کرمی راد محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحیمی حامد

رحیمی حامد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت کوهدشت

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مهدی پور امیرحسین

مهدی پور امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت کوهدشت

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شهوازی مریم

شهوازی مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت بروجرد

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رضایی مهر امیرمحمد

رضایی مهر امیرمحمد

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
داوری چمه دارا

داوری چمه دارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قبادی نرگس

قبادی نرگس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت اشترينان

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
دوستی زاده یاسین

دوستی زاده یاسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي مناطق درگير سيل وزلزله لرستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدی رسول

محمدی رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت ويسيان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
علیزاده زهرا

علیزاده زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه2

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قادری محمدمهدی

قادری محمدمهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت الشتر

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نازاریان سید کیارش

نازاریان سید کیارش

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل اليگودرز-محل خدمت بروجرد

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
موسوی شورانی محمد

موسوی شورانی محمد

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
طولابی امیررضا

طولابی امیررضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صیدی علی

صیدی علی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت چگني

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
موسوی سیدوهاب

موسوی سیدوهاب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آبباریکی یاسین

آبباریکی یاسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پیرمحمدی دانیال

پیرمحمدی دانیال

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زمانی فر امیراحمد

زمانی فر امیراحمد

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحیمیان آرش

رحیمیان آرش

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رحمتی دیالی مهران

رحمتی دیالی مهران

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل اليگودرز-محل خدمت رومشگان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جمشیدی رضا

جمشیدی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجاتی نیک امیررضا

نجاتی نیک امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل اليگودرز-محل خدمت کوهدشت

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسینی پاک سید محمد

حسینی پاک سید محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت کوهدشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روئین تن امیرحسین

روئین تن امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملکی نوین سامان

ملکی نوین سامان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت بروجرد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رستمی علیرضا

رستمی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گراوند پژمان

گراوند پژمان

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل اليگودرز-محل خدمت کوهدشت

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ابراهیمی فرد امیرحسین

ابراهیمی فرد امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل اليگودرز-محل خدمت رومشگان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نوری محمدامین

نوری محمدامین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان لرستان - محل خدمت کوهدشت

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدی فرد رضا

محمدی فرد رضا

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خسروی علیرضا

خسروی علیرضا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بروجرد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ابراهیم نژاد زینب

ابراهیم نژاد زینب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سوری آرین

سوری آرین

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران کردکوي -امام علي /ع / | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
3/25/2023 9:16:19 PM