ورامين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ورامين


جبرئیلی آذر محمدطاهر

جبرئیلی آذر محمدطاهر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران- محل خدمت پيشوا

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
مرادی حقیقت سجاد

مرادی حقیقت سجاد

روانشناسي|دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
کچویی مصطفی

کچویی مصطفی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت جواد آباد

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
محمدپور ابوالفضل

محمدپور ابوالفضل

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
بختیاری علیرضا

بختیاری علیرضا

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
خیاط محمدرضا

خیاط محمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت قرچک

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سیل سپور علی اکبر

سیل سپور علی اکبر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران- محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پوراکبری نژاد میلاد

پوراکبری نژاد میلاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پيشوا

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
هداوندمیرزائی فاطمه

هداوندمیرزائی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ضرابی فرد حمید رضا

ضرابی فرد حمید رضا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حجی آبادی زهرا

حجی آبادی زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رجبی امیرحسین

رجبی امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
تقدیسی گلریز حدیثه

تقدیسی گلریز حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت جوادآباد

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
طهماسبی علیرضا

طهماسبی علیرضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خدام نگار

خدام نگار

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پيشوا

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شیخ طاهری فاطمه

شیخ طاهری فاطمه

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شاه آبادی فاطمه

شاه آبادی فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پيشوا

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شیری محمد صالح

شیری محمد صالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پناهی مغانلو یونس

پناهی مغانلو یونس

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 7:01:47 PM
Menu