ورامين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ورامين


شریفی فائزه سادات

شریفی فائزه سادات

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
ماهوتچی علیرضا

ماهوتچی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
شیرازی زهرا

شیرازی زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
بخششیان پریا

بخششیان پریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
طباطبائی سیدمهدی

طباطبائی سیدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
گلستانی فائزه

گلستانی فائزه

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
میر حسینی لفوت مائده سادات

میر حسینی لفوت مائده سادات

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ملکی مهدی

ملکی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
طالبی امیرمحمد

طالبی امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خسرویان پور محمد

خسرویان پور محمد

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رزمی علی رضا

رزمی علی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
طباطبائی رفیعی سید امیرمهدی

طباطبائی رفیعی سید امیرمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صابری همدانی کیارش

صابری همدانی کیارش

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سیاه منصور خورین سینا

سیاه منصور خورین سینا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمدی محمدمهدی

احمدی محمدمهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نادری عرفان

نادری عرفان

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
کچوئی محمدامین

کچوئی محمدامین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شاهرخی نژاد امیر مهدی

شاهرخی نژاد امیر مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شهنازی دولت خانه امیر متین

شهنازی دولت خانه امیر متین

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
میرزائی عباس

میرزائی عباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
لطفی نوید

لطفی نوید

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
منشاد پوریا

منشاد پوریا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قمصری امیرحسین

قمصری امیرحسین

اموزش رياضي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - پذيرش از مرد- محل خدمت ورامين

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شریفی علی

شریفی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت ورامين

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهرامی جوبه مبینا

بهرامی جوبه مبینا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بختیاری ابوالفضل

بختیاری ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهرامپور محمدنیما

بهرامپور محمدنیما

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسکندری محدثه

اسکندری محدثه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاجی عابدینی امیرحسین

حاجی عابدینی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کاسبان پرنیان

کاسبان پرنیان

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت پيشوا

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تاجیک ابوالفضل

تاجیک ابوالفضل

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قشقائیان عطیه

قشقائیان عطیه

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد رضا مژگان

محمد رضا مژگان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسدی جعفری فاطمه

اسدی جعفری فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خراسانی احمدرضا

خراسانی احمدرضا

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاکری حسین آباد مریم

شاکری حسین آباد مریم

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ولی پور نراقی محمدرضا

ولی پور نراقی محمدرضا

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سلگی رضا

سلگی رضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گراوند محمدمعین

گراوند محمدمعین

مهندسي عمران|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زنگی ستایش

زنگی ستایش

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/9/2023 1:08:30 AM
Menu