شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شهريار


مقصودی پرنیا

مقصودی پرنیا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
احمدی ماهی آبادی محمد

احمدی ماهی آبادی محمد

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
عروجی متینا

عروجی متینا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
عبدی فاطمه

عبدی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
کیانی نژاد نیایش

کیانی نژاد نیایش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
اکرمی عین الدین فاطمه

اکرمی عین الدین فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سعادتی آغبلاغ پارسا

سعادتی آغبلاغ پارسا

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نوری حسنوند الهه

نوری حسنوند الهه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

4سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جمال زاده حسین

جمال زاده حسین

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جمالی امیرحسین

جمالی امیرحسین

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پورباباجان قمی کیمیا

پورباباجان قمی کیمیا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
درویش مسلک خشکنودهانی فاطمه

درویش مسلک خشکنودهانی فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مولائی سونیا

مولائی سونیا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت اسلامشهر

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نطنزی محمدامین

نطنزی محمدامین

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
جامه بزرگ حانیه

جامه بزرگ حانیه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت فيروزکوه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زارع مهدیه

زارع مهدیه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آذری راد راضیه

آذری راد راضیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت فشافويه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
باقری پروانه

باقری پروانه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بریری مهدیه

بریری مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ارجیان جابر زهرا

ارجیان جابر زهرا

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بسطامی فاطمه

بسطامی فاطمه

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رضائی امیرعباس

رضائی امیرعباس

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جانبازفوتمی آرین

جانبازفوتمی آرین

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سعادتی کیانا

سعادتی کیانا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پرديس

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
یوسف زاده علی

یوسف زاده علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران- محل خدمت شهرقدس

3سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جامه بزرگ عارفه

جامه بزرگ عارفه

مشاوره|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صنوبری مریم

صنوبری مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
النچری بهنوئیه نازنین

النچری بهنوئیه نازنین

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شکیباتبار بهار

شکیباتبار بهار

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اوستا انیس

اوستا انیس

علوم قران وحديث|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عرب بافرانی سارا

عرب بافرانی سارا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کاظمی عاطفه

کاظمی عاطفه

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اکبری نسب ملیکا

اکبری نسب ملیکا

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بلندهمت هانیه

بلندهمت هانیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قهرمانی لیلا

قهرمانی لیلا

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جعفری دوست فاطمه

جعفری دوست فاطمه

گردشگري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فرج زاده امیرحسین

فرج زاده امیرحسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمودخانی محمد

محمودخانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 5

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آقائی نرگس

آقائی نرگس

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رجبی آیدا

رجبی آیدا

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدی عسل

احمدی عسل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت کرج ناحيه 1

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرادمند جلالی مهدیه

مرادمند جلالی مهدیه

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اکبرزاده مبینا

اکبرزاده مبینا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرقدس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
لطفی مریم

لطفی مریم

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سلطانی سارینا

سلطانی سارینا

باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پرتوزاده ملیکا

پرتوزاده ملیکا

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نظرخواه پیشخانی زهرا

نظرخواه پیشخانی زهرا

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رمضانی محدثه

رمضانی محدثه

حقوق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
5/28/2023 7:45:17 AM