هنرستانی‌ها! آینده به شما خوشامد می‌گوید

پس از گذشت دو ماه و چند روز، طی روزهای 16 و 17 شهریور که افزون بر یک‌صد رتبه‌ی یک‌رقمی کنکور سراسری 91 بر پلکان ورودی ساختمان کانون عکس دسته‌جمعی گرفتند...

هنرستانی‌ها! آینده به شما خوشامد می‌گوید

هنرستانی‌ها! آینده به شما خوشامد می‌گوید

 


پس از گذشت دو ماه و چند روز، طی روزهای 16 و 17 شهریور که افزون بر یک‌صد رتبه‌ی یک‌رقمی کنکور سراسری 91 بر پلکان ورودی ساختمان کانون عکس دسته‌جمعی گرفتند، سه‌شنبه 23 آبان‌ماه، نوبت به بیش از 90 نفر از رتبه‌های تک‌رقمی کنکور سراسری هنرستان رسید که بر روی همان پلکان، به رسم شکرگزاری و ثبت یادگار ماندگار، عکس جمعی بگیرند. این نخبه‌ها که در عکس می‌بینید، هنرستان را انتخاب کرده‌اند، آری انتخاب!

تعداد زیادی از این نخبه‌ها با معدل‌های بالا، حتی 18 و 19 و بیش‌تر در سال اول دبیرستان، هنرستان را انتخاب کرده‌اند؛ چون می‌دانستند که چه می‌خواهند و چرا می‌خواهند. آن‌ها استعداد فردی و در واقع، فناوری نهفته‌ی فردی‌شان را دقیقاً شناخته‌اند و بر همان اساس، انتخاب کرده‌اند. این همان راز بزرگی است که موفقیت را برای‌شان به ارمغان آورده است. هنرستان را انتخاب کرده‌اند تا توان و ظرفیت مهارتی و مهارت‌های بالقوه‌ی خود را فعلیت ببخشند.

هر دانش‌آموزی، استعدادی یکتا و یگانه است و آن‌چه آینده‌ی تحصیلی و حرفه‌ای هر دانش‌آموز را ضمانت عینی و عملی می‌بخشد، شناسایی همین استعداد یکتا و یگانه است.

 

3/25/2023 11:39:30 PM