گفتگو با پشتیبان‌های برتر : سمیه عاشقی از عجب شیر

مصاحبه با رتبه‌ی دوم پشتیبان‌های برتر در پیشرفت درسی دانش آموزان

گفتگو با پشتیبان‌های برتر : سمیه عاشقی از عجب شیر

مصاحبه با رتبهی دوم پشتیبان های برتر در پیشرفت درسی دانش آموزان: سمیه عاشقی از عجب شیر

 

لطفا خودتان رامعرفی کنید؟

سمیه عاشقی،پشتیبان مقطع ششم دبستان دختران از شهرستان عجب شیر هستم . از بهمن سال 91 کارخودمرا به عنوان پشتیبان در کانون عجب شیر شروع کردم. البته قبل از آن هم حدود یک سالدر کتاب فروشی کانون بودم.

مدرک تحصیلی شماچیست؟

من لیسانس ریاضیاز دانشگاه مراغه هستم.

آیا سابقه تدریسدارید؟ چه درسی ؟

بله – 4سال –ریاضی

در هر کدام ازپروژه ها میزان پیشرفت دانش آموزان شما چقدر بوده؟

پروژهتابستان  : 75%

پروژه آغاز نیمسال اول : 73%

پروژه پایان نیمسال اول : 71%

پیشرفت درامتحانات مدرسه : 91%

پروژه نوروز : 70%

روش شما برای پشتیبانی دانش آموزانتانچگونه بوده که دانش آموزان شما اینقدر خوب پیشرفت کرده اند؟

1.  من کار را از همان ابتدا با جدیت شروع کردم و به همان جدیت ادامهدادم. در جلسه اتمام حجت و ابتدایی که با دانش آموزانم داشتم روی مطالعه درس هرروز در همان روز و دفتر برنامه ریزی تاکید ویژه داشتم و به پی گیری خود دراین دوزمینه ادامه دادم. حدود 60% دانش آموزانم درس هر روز را همان روز می خوانند و حدود70 % دفتر برنامه ریزی خود را کامل پر می کنند. هر برنامه ای که برای دانش آموزانمی نویسم یک ساعت را برای درس هر روز در همان روز می گذارم و دفتر دانش آموزانم رادر هر آزمون بررسی می کنم. حتی یک جمله هم شده باید در دفتر برنامه ریزی آنهابنویسم.

2.  چونخودم روی درس های ریاضی و ادبیات ششم تسلط دارم، از ابتدا به دانش آموزانم گفتم کههر اشکالی داشته باشند، در کنارشان هستم. سه روز در هفته البته بعداز ظهرها درکانون حضور دارم و به مشکلات آنها رسیدگی می کنم. عجب شیر شهر کوچکی است و من دانشآموز روستایی هم دارم. به خاطر این دانش آموزان روستایی روزی غیر از این سه روز همبه کانون رفته ام چون دانش آموزانم برایم مهم هستند و به همین خاطر آنها هم رابطه خوبی بامن دارند و به توصیه های من گوش می کنند.

3.  من هرهفته با دانش آموزانم تماس دارم. در تماس هفته اول بهدانش آموزانم برنامه می دهم و در هفته دوم پی گیر اجرای این برنامه هستم. در تماسهفته دوم با مادران دانش آموزان خود هم گفتگو می کنم. گاهی اوقات صبح ها با مادرهاتماس می گیرم و نکات مهمی که باید بدانم و آنها ممکن است جلوی دانش آموز به مننگویند را از آنها می شنوم.

4.  آزمون غیرحضوری برای دانش آموزان من مهم است. آنها یک باردر جمعه ای که آزمون ندارند آزمون غیرحضوری را کار می کنند و یک بار دیگر پنج شنبهقبل از آزمون، آن را حل می کنند.

در عید کار خاصی کردید که باز هم دانشآموزان شما پیشرفت کردند؟

در عید تاکیدم روی کتاب نوروز بود. کلیه ی دانش آموزان من کتابنوروز را تهیه کردند اما نکته مهم آن بود که همه از کتاب نوروز به طور کاملاستفاده کردند. آزمون 22 فروردین کلیه دانش آموزانم کتاب های نوروز حل شده خود رابه حوزه آوردند و من آنها را امضاء کردم.

 

مطالب مرتبط

6/9/2023 5:47:40 AM
Menu