حرکت شناسی(2)_فیزیک دوازدهم_آزمون 18 فروردین_علی اشرفپور

حرکت شناسی(2)_فیزیک دوازدهم_آزمون 18 فروردین_علی اشرفپور فیزیک

حرکت شناسی(2)_فیزیک دوازدهم_آزمون 18 فروردین_علی اشرفپور

سلام ویژه به همه کنکوری‌های عزیز 🖐🖐 

در این  سری از مطالب به جمع بندی فیزیک برای آزمون 7 فروردین می پردازیم.

🔴ویژگی‌های مطلب🔴

درسنامه و نکات

5 تست شناسنامه‌دار

پاسخ تشریحی در فایل ضمیمه

🔴بردار جابه جایي🔴

بردار جابه جايي بين دو لحظه و برداري است كه ابتداي آن مكان متحرك در لحظه و انتهاي آن مكان متحرك در لحظه مي باشد.

🔴تفاوت مسافت طي شده با جابه جایي🔴

 مسافت راهي است كه متحرك مي پيمايد و كميتي نرده اي است يعني فقط مقدار دارد(جهت ندارد) ولي جابه جايي فاصله مستقيم بين مبدأ و مقصد است و كميتي برداري است.در حركت روي خط راست هرگاه متحرك در يك جهت حركت كند و بازگشتي وجود نداشته باشد مسافت پيموده شده با اندازه  جابه جايي برابر است.

🔴نمودار مكان-زمان🔴

 منحني تغييراتx = f ( t ) نمودار مكان زمان خوانده مي شود غالباً  محور افقي زمان و محورقائم مكان جسم را نشان مي دهد. به كمك اين نمودار مي توان:

1-مكان متحرك در هر لحظه 2- مسافت 3- جا به جايي 4- مدت زمان حركت 5- تندي متوسط و سرعت متوسط در هر بازه ي زماني 6- تندي لحظه اي 7- جهت حركت روي محور 8- علامت شتاب را مشخص كرد.

🔴تندي متوسط و سرعت متوسط🔴

نسبت مسافت طي شده توسط متحرك به مدت زمان را تندي متوسط مي گويند و نسبت جابجايي متحرك به زمان طي شده را سرعت متوسط مي گويند.

🔴تعیین سرعت متوسط به کمک نمودار مكان-زمان🔴

 سرعت متوسط بين دو نقطه از نمودار مكان زمان برابرشيب خطي است كه آن دو نقطه را به يكديگر وصل مي كند.      

🔴تندي لحظه اي و سرعت لحظه اي🔴

 1- تندي متحرك در هر لحظه از زمان را تندي لحظه اي مي گويند. 2-تندي كه تندي سنج اتومبيل نشان مي دهد تندي لحظه اي اتومبيل مي باشد. 3- سرعت لحظه اي برداري است كه مماس بر مسير حركت و در جهت حركت مي باشد.

هرگاه علامت سرعت عوض شود متحرك تغيير جهت مي دهد و شرط اينكه متحركي  نسبت به مسير اولية خود تغيير جهت دهد( برگردد يا ساكن شود) آن است كه سرعتش صفر شود.

🔴تعیین سرعت لحظه اي به کمک نمودار مكان زمان🔴

درنمودار مكان زمان شكل مقابل اگرΔt فوق العاده كوچك شود نقطه B خيلي به A نزديك مي شود و در نهايت خط AB در نقطه  Aبر نمودار مماس مي شود. هر گاه مماس بر نمودار مكان- زمان موازي و يا منطبق بر محور زمان باشد سرعت در آن لحظه ، برابر صفراست كه مربوط به ماكزيمم يا مينيمم منحني است .

🔴حرکت یكنواخت روي خط راست🔴

 هرگاه سرعت لحظه اي متحركي كه برروي خط راست حركت مي كند در تمام لحظه ها يكسان باشد، حركت آن يكنواخت ناميده مي شود.

🔴رابطه ي مكان زمان یا معادله حرکت🔴

معادلة حركت يك رابطة رياضي بين مكان متحرك و زماني كه متحرك به اين مكان رسيده است يعني مي باشد بوسيله اين معادله مي توان مكان متحرك را در هر لحظه تعيين كرد.

🔴نمودار سرعت - زمان🔴

 با داشتن سرعت در زمانهاي مختلف مي توانيم اين نمودار را رسم كنيم محور افقي را زمان و محور قائم را سرعت اختيار ميكنيم. اگرمتحرك با سرعت ثابت روي خط راست حركت كند نمودار سرعت زمان آن مطابق شكل مقابل خواهد بود.

🔴تعریف شتاب متوسط🔴 

 شتاب متوسط برابر تغيير سرعت در واحد زمان است.

🔴تعیین شتاب متوسط به کمک نمودار سرعت-زمان🔴


شتاب متوسط بين دو لحظه برابر شيب خطي است كه نمودار سرعت زمان را در آن دو لحظه قطع مي كند.


🔴شتاب لحظه اي🔴

1-شتابي كه متحرك در هر لحظه دارد شتاب لحظه اي گويند.

2 -شیب خط مماس بر نمودار سرعت زمان در هر لحظه برابرشتاب لحظه اي است و هر قدر اين شيب بيشتر باشد شتاب نيز بيشتر است .

🔴حرکت تند شونده و کند شونده🔴

 درحركت شتاب دار با شتاب ثابت روي خط راست هرگاه بردار شتاب هم جهت با بردار سرعت باشد حركت تندشونده است در اين نوع حركت قدر مطلق سرعت متحرك رو به افزايش مي باشد و هرگاه بردار شتاب در خلاف جهت  بردار سرعت باشد حركت كند شونده و قدرمطلق سرعت به تدريج كاهش مي يابد.

🔴حرکت شتاب دار با شتاب ثابت روي خط راست🔴

هرگاه متحركي روي خط راست حركت كند و تغيير سرعت آن در هرفاصله زماني مساوي ، يكسان باشد شتاب متحرك ثابت است در اين نوع حركت ( يعني حركت با شتاب ثابت )شتاب متوسط بين هردو لحظه دلخواه با شتاب متحرك در هر لحظه برابر است.

🔴معادلات حرکت با شتاب ثابت🔴

مخصوص رشته ریاضی

🔴سقوط آزاد🔴

هر گاه جسمی از یک ارتفاعی نسبت به زمین سقوط کند اگر از مقاومت هوا صرف نظر شود با شتاب8/9 متر بر مجذور ثانیه به سمت زمین سقوط میکند. در  سقوط آزاد در هر ثانیه 10متر بر ثانیه به سرعتش اضافه میشود.سرعت اولیه در سقوط آزاد صفر است.

🔴 فرمول های سقوط آزاد🔴 

و حالا وقت تسته:))
برای ارتباط بیشتر با

علی اشرفپور و رزرو پشتیبان ویژه

پیج اینستاگرام و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید،

همچنین میتونید با شماره ۰۲۱۸۴۵۱ داخلی ۳۱۲۳ تماس بگیرید


پیج اینستاگرام

کانال تلگرام کانون برترها 

5/29/2023 10:06:11 AM
Menu