یادگار ماندگار:قبولی‌های کانونی دانشگاه‌‌های ارومیه درسال 1401

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی دانشگاه ارومیه و دانشگاه صنعتی ارومیه و دانشگاه آزاد ارومیه در همه رشته‌ها در سال 1401 را در ادامه مشاهده کنید.

یادگار ماندگار:قبولی‌های کانونی دانشگاه‌‌های ارومیه درسال 1401

یادگار ماندگار : قبولی های کانونی دانشگاه ارومیه و دانشگاه صنعتی ارومیه و دانشگاه آزاد ارومیه در همه رشته ها در سال 1401 را در ادامه مشاهده کنید.


فایل با کیفیت قبولی های سال  1401 را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

5/30/2023 7:23:21 AM
Menu