آزمونک و درسنامه ویژه نکات مهم ریاضی - ضرب و تقسیم سوم دبستان

آزمونک و درسنامه ویژه نکات مهم ریاضی - ضرب و تقسیم سوم دبستان - تمرین و تسلط

آزمونک و درسنامه ویژه نکات مهم ریاضی - ضرب و تقسیم سوم دبستان

در این فایل تمام نکات مهم فصل ضرب و تقسیم ( اعداد یک رقمی ) ریاضی سوم دبستان در غالب درسنامه و آزمونک گذاشته شده است . این سوالات برای تمرین و آمادگی در  این دروس بسیار مناسب است .

6/1/2023 1:22:36 AM
Menu