درسنامه و آزمونک علوم - نکات مهم درس هفت تا ده علوم سوم

درسنامه و آزمونک علوم سوم دبستان - نکات مهم و کلیدی دروس هفت تا ده علوم

درسنامه  و آزمونک علوم   - نکات مهم درس هفت تا ده علوم سوم

در این فایل تمام نکات مهم دروس هفت تا ده علوم تجربی سوم دبستان که شامل دروس ( نور و مشاهده اجسام ......... نیرو همه جا (2 )) گذاشته شده است . این سوالات برای تمرین و آمادگی در دروس بسیار مناسب است .6/6/2023 9:34:09 AM
Menu