تغییر برنامه‌ی آزمون 7 بهمن کنکوری ها

گروه‌های کنکوری توجه کنید؛ شما در آزمون 7 بهمن تغییر برنامه راهبردی دارید؛ به این معنی که اگر برنامه مدرسه شما با برنامه نیم سال دوم هماهنگ است

تغییر برنامه‌ی آزمون 7 بهمن کنکوری ها

تغییر برنامه‌ی آزمون 7 بهمن کنکوری ها(به علت تأخیر در تاریخ امتحانات مدارس)

 گروه های کنکوری توجه کنید؛ شما در آزمون 7 بهمن تغییر برنامه راهبردی دارید؛ به این معنی که اگر برنامه مدرسه شما با برنامه نیم سال دوم هماهنگ است، ‌می‌توانید به سؤالات نیم سال دوم پاسخ دهید و اگر از برنامه نیم سال دوم عقب مانده اید،‌ می‌توانید به سؤالات موازی، جمع‌بندی نیم سال اول دوازدهم پاسخ دهید.

در آزمون هدفگذاری نیز هم سؤالات نیم سال دوم و هم سؤالات نیم سال اول دوازدهم برای پاسخ‌گویی شما آماده شده است.

 

برنامه نیم سال دوم دوازدهم تجربی، ریاضی و انسانی:


2/4/2023 2:07:55 AM