اعداد و الگوها ، . . .، ضرب و تقسیم -درسنامه - سامان ملک احمدی

در فایل زیر درسنامه ریاضی از فصل‌های اعداد و الگوها ، کسر ، ضرب و تقسیم برای تکرار و تمرین بیشتر و آمادگی برای آزمون 7 بهمن گذاشته شده است.

اعداد و الگوها ، . . .، ضرب و تقسیم -درسنامه - سامان ملک احمدی

در فایل زیر درسنامه ریاضی از فصل های اعداد و الگوها ، کسر ، ضرب و تقسیم برای تکرار و تمرین بیشتر و آمادگی برای آزمون 7 بهمن گذاشته شده است. 

3/23/2023 6:00:59 AM