یازدهم انسانی ـ فیلم تحلیل سؤالات آزمون 18 آذر

یازدهم انسانی‌ها با فیلم تحلیل سؤالات آزمون 18 آذر با ما همراه باشید.

یازدهم انسانی ـ فیلم تحلیل سؤالات آزمون 18 آذر

یازدهم انسانی‌ها با فیلم تحلیل سؤالات آزمون 18 آذر با ما همراه باشید.


نام درسنام تحلیل‌گران
عربی زبان قرآن 2علی وجدانی رتبه 6 منطقه 3 کنکور 1401
علوم و فنون ادبی 2امیرمهدی افشار رتبه 123 منطقه 1 کنکور 1401 (حقوق شهید بهشتی)


6/1/2023 7:01:10 AM
Menu