بررسی آزمون 3 دی دوم دبستان

در این بخش، نتایج آزمون 3 دی دوم دبستان بر اساس نتایج دانش آموزان در اولین پردازش کارنامه‌ها مشخص شده است.

بررسی آزمون 3 دی دوم دبستان

آزمون سوم دی، آخرین آزمون پروژه ی پایان نیم‌سال اول است و از آزمون بعد وارد پروژه‌‌ی جمع بندی نیم‌سال اول می‌شویم. 

در این آزمون از هر 10 سؤال آزمون، 6 سؤال مربوط به مباحث جدید بود و انتظار داشتیم با توجه به جدید بودن مطالب، درصدهای میانگین پاسخ‌گویی کمی کم‌تر از درصدها در آزمون قبلی باشد زیرا در آزمون قبلی مطالب بیش‌تر دوره بودند ولی نتایج اولین پرداش نشان داد که دانش آموزان کوشای دوم دبستانی، مطالب جدید را نیز به خوبی یادگرفته اند.

 میانگین درصد پاسخ‌گویی سؤال ها به ترتیب زیر است:میانگین درصد پاسخ‌گویی در دو درس ریاضی و فارسی آشنا برابر 90% شده است و فارسی از نگاه دانش آموزان ساده‌ترین درس این آزمون می‌باشد. 

البته درصدهای پاسخ گویی دروس مختلف نزدیک به هم است.

 در مورد درس علوم همواره این توصیه را داریم که از یک کتاب کمک آموزشی در کنار کتاب درسی کمک بگیرید چرا که بخشی از مطالبی که دانش آموز باید یاد بگیرد تحت عنوان فعالیت، ‌آزمایش و ... است و پاسخ این مطالب را دانش آموز باید بداند.

2 سؤال درس علوم دام‌دار بوده است سؤال‌های 20 و 16

 بررسی سؤال‌های دام‌دار به دانش آموزان کمک می‌کند تا نکات سؤال ها را یادبگیرند و در دام اشتباهات نیفتند.

در آزمون بعدی نیمه دوم مطالب نیم سال اول را خواهیم پرسید و مطالب این آزمون دوباره در آزمون بعدی از شما پرسیده می‌شود.

از آزمون های هدف‌گذاری و مشابه پارسال کمک بگیرید و یادگیری‌های خود را کامل کنید.

6/6/2023 10:58:03 AM
Menu