دفترچه درسنامه‌های آزمون 21 آبان - دبستان

در این مطلب میتوانید دفترچه درسنامه‌های پایه دبستان را بررسی و دانلود کنید!

دفترچه درسنامه‌های آزمون 21 آبان - دبستان

دانش آموزان عزیز سلام

فایل های ضمیمه حاوی دفترچه‌های درسنامه آزمون 21 آبان می‌باشند.


اعضای هیأت تحریریه و گردآوردندگان 
مقطع
عیارعلمی
دوم دبستان
امیرحسین چمنی راد - رتبه 25 سال 1400 و مسئول دفترچه درسنامه
فرخنده دشتی - رتبه 205 سال 1399
سهیلا چهره نگار - رتبه 200 سال 1385
سوم دبستان
امیرحسین چمنی راد- رتبه25 سال 1400 مسئول دفترچه درسنامه
سامان ملک احمدی - رتبه 300 سال 1399
بهنام شاهنی - رتبه813 سال 1396
سهیلا چهره نگار - رتبه 200 سال 1385
چهارم دبستان
امیرحسین چمنی راد- رتبه25 سال 1400 مسئول دفترچه درسنامه
سامان ملک احمدی - رتبه 300 سال 1399
بهنام شاهنی - رتبه813 سال 1396
سهیلا چهره نگار - رتبه 200 سال 1385
پنجم دبستان
امیرحسین برادران - کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیر مقطع پنجم و ششم
فاطمه حلاجیان - رتبه 512 منطقه 3 سال 1399 و مسئول دفترچه درسنامه
سمیرا زرگری -کارشناسی ارشد مهندسی شیمی تربیت مدرس
محمدرضا احمدی چلیچه - رتبه 573 سال 1400
فائزه کاووسی - رتبه 89 سال 1395
ششم دبستان
فاطمه حلاجیان - رتبه 512 منطقه 3 سال 1399 و مسئول دفترچه درسنامه
سمیرا زرگری -کارشناسی ارشد مهندسی شیمی تربیت مدرس
محمدرضا احمدی چلیچه - رتبه 573 سال 1400
فائزه کاووسی - رتبه 89 سال 1395
صالح احصایی-رتبه910ریاضی سال 93


6/6/2023 9:57:38 AM
Menu