5 سؤال ریاضی- تم 11 تا 15- لیلا خداوردیان

در این مجموعه متناسب با مباحث آزمون 29 مرداد، 5 سؤال از ریاضی اول دبستان آورده شده است.

5 سؤال ریاضی- تم 11 تا 15- لیلا خداوردیان

یکی از مباحث مهم در ریاضی اول دبستان، شمارش و دسته بندی است. دانش اموزان یادمی‌گیرند، برای شمارش اشکال، دسته‌بندی‌های مختلف انجام دهند. 

در ادامه با این دسته بندی‌ها و تعیین اعداد می‌توانند اعداد را با هم مقایسه کنند.

از دیگر مفاهیم این مبحث، اندازه‌گیری است. در ابتدا دانش آموزان یاد می‌گیرند با وسایل مختلف مانند مداد، شانه، پاک کن، وسایل مختلف را اندازه بگیرند در ادامه و در سال دوم دبستان، با مفهوم سانتی متر و میلی‌متر آشنا می‌شوند.

در فایل ضمیمه 5 سؤال ریاضی آورده شده است.

3/25/2023 2:49:05 PM