مقاله معرفی کتاب سه سطحی ریاضی هشتم

کتاب سه سطحی کتابی است که می‌توانی به کمک آن، دشوارترین سؤال‌ها را حل کنی.

مقاله معرفی کتاب سه سطحی ریاضی هشتم
  • کتاب‌ سه سطحی ریاضی هشتم:

  • در این کتاب می‌توانی با خودت رقابت کنی. وقتی معلمت تازه درس داده و مبحث اولین بار است در آزمون می آید سطح اول را حل کن.تا با سوالات 

  • چهارگزینه‌ای، آن مطلب را یاد بگیری.

  • در هر فصل‌سطح اول اسمش نسبتا دشوار است. سوالات با مراجعه بالاتر در این سطح آمده است.

  • اگر کامل مسلط شدی به سطح2  که دشوار است برو. وقتی معلمت می‌خواهد امتحان از دو سه فصل بگیرد یا آزمون پوششی داریم، برای این‌که تمرین جدید حل کنی سطح دوم مناسب است.چون سطح اول را مسلط شدی ،‌سطح دوم برایت سخت نیست.

  • اگر این‌ها را هم خوب حل کردی به سطح 3 که دشوارتر است برو. در آزمون هایی مثل آزمون میان ترم یا پایان ترم یا آزمون‌جامع ها سطح سوم کمکت می‌کند. هم حل آن ها برایت جذاب است هم متوجه می‌شوی سوالات را چطور طرح می‌کنند.  

  • https://www.kanoonbook.ir/store/book/589

3/25/2023 2:08:57 PM