کاربرگ بخش کردن

در این کاربرگ دانش آموز کلمات را بخش می‌کند و با توجه به تعداد بخش‌ها در جدول دسته بندی می‌کند.

کاربرگ بخش کردن

ابتدا کلمات را بخوان و آن‌ها را بخش کن بعد با توجه به تعداد بخش‌ها در جدول دسته بندی کن.

در بخش ضمیمه، فایل این کاربرگ به صورت ضمیمه آمده است و می‌توانید پرینت بگیرید.

4/2/2023 8:11:04 AM