تاریخ آزمون‌های پیشروی رشته معارف مقطع دهم

آزمون‌های جدید و فوق‌العاده و پیشروی آن‌ها در مقطع دهم معارف اسلامی

تاریخ آزمون‌های پیشروی رشته معارف مقطع دهم

تاریخ آزمون‌های پیشروی دهم معارف


تاریخ آزمون

پیشروی آزمون

19 اردیبهشت (آزمون هدیه)

دفترچه اول (مبحث 2 هشتم قبل از دوهشتم پایانی نیم‌سال دوم)

دفترچه دوم (مبحث 2 هشتم پایانی نیم‌سال دوم)

26 اردیبهشت

دفترچه مشترک: از ابتدای نیم سال دوم دهم تا قبل از 20 درصد پایانی کتاب

دفترچه غیرمشترک:20درصد پایانی کتاب

2 خرداد

کل کتاب

9 خرداد

دفترچه اول و مشترک: 80 درصد کتاب دهم از ابتدا

دفترچه دوم و غیرمشترک: 20 درصد پایانی کتاب دهم

23 خرداد

کل کتاب

6 تیر

کل کتاب


توضیحات و پیشروی منطق آزمون 19 اردیبهشت 
آزمون 26 اردیبهشت دهم معارف


برنامه 2 خرداد مشترک با انسانی و معارف برنامه 9 خرداد

 

3/30/2023 4:42:53 AM