برنامه آزمون‌های نظام قدیم ریاضی(9 خرداد تاکنکور99)

در زیر برنامه آزمون‌های نظام قدیم ریاضی از 9 خرداد تا کنکور 99 ارائه شده است

برنامه آزمون‌های نظام قدیم ریاضی(9 خرداد تاکنکور99)

کنکوری های نظام قدیم رشته ریاضی

سلام

منطق آزمون های باقی مانده تا کنکور به شرح جدول زیر است:

تاریخ آزمون

منطق برنامه
9خردادجمع بندی کل پیش دانشگاهی 
(آزمون فوق العاده - رایگان - باید ثبت نام کنید)
23خردادجمع بندی درس های ادبیات ، دینی، شیمی و فیزیک(از پایه تا کنکور)
(آزمون فوق العاده - رایگان - باید ثبت نام کنید)
6تیرجمع بندی درس های عربی، زبان، ریاضیات(از پایه تا کنکور)
(آزمون فوق العاده - رایگان - باید ثبت نام کنید)
20 تیر - 3و 17 مرداد
آزمون های جامع مشابه کنکور(جزء برنامه راهبردی است و نیاز به ثبت نام نیست)
24 مردادآزمون جامع مشابه کنکور(آزمون فوق العاده - رایگان- باید ثبت نام کنید)
3/30/2023 6:16:18 AM