نمایشنامه قصه زمین

اجرای نمایشنامه یک نوع از نمایش خلاق هست که در حین بازی کردن کودکان یادگیری دارند و خیلی از مفاهیم آموزشی را در کنار مهارت کلامی می‌توان آموزش داد.

نمایشنامه قصه زمین

نمایشنامه قصه زمین بچه ها عاشق اجرای نمایش و بازی کردن هستند. اجرای نمایشنامه یک نوع از نمایش خلاق هست که در حین بازی کردن کودکان یادگیری دارند و خیلی ار مفاهیم آموزشی را در کنار مهارت کلامی می‌توان آموزش داد.

 در نمایشنامه یک سری نقش‌هایی به کودکان از قبل داده می‌شود. نقش‌ها را تمرین می‌کنند و بعد روی صحنه اجرا می‌کنند. برای هر نقشی لباس مخصوص آن نقش تهیه کنید. 

نمایش خلاق و انواع آن نمایشنامه قصه زمین

 نقش ها: قصه گو، زمین، جنگل، کوه، دریا، شیر، انسان 

قصه گو: آی بچه‌های نازنین زمینو خوب نگا کنید سقف سرش آسمونه، قشنگیاش فراوونه زمین کجا نشستی؟! زمین: من اینجایم من اینجا قصه گو: بچرخ تو رو ببینم زمین: میچرخم و میچرخم...قصه گو: آی بچه‌های نازنین زمینو خوب نگا کنید
سقف سرش آسمونه، قشنگیاش فراوونه
زمین کجا نشستی؟!
زمین: من اینجایم من اینجا
قصه گو: بچرخ تو رو ببینم 
زمین: میچرخم و میچرخم
زمین: آی تو که روم نشستی حالا بگو کی هستی؟
کوه: آی بچه‌ها من کوهم بلند و با شکوهم قله من قشنگه تنم از خاک و سنگه
قصه گو: ای کوه بچرخ
کوه: آخه نمیشه بچرخم
قصه گو: چرا نمیشه بچرخی؟
گوه: کوه اگه جابجا بشه دردسری بپا میشه
قصه گو: واسه بچه های نازنین این گلای روی زمین میچرخی؟!
کوه: واسه بچه های نازنین این گلای روی زمین میچرخم


قصه گو: زمین کجا نشستی؟!
زمین: من اینجایم من اینجام
قصه گو: بچرخ تو را ببینم
زمین: میچرخم و میچرخم
زمین: آی تو که روم نشستی حالا بکو کی هستی؟!
دریا: همرنگ آسمونم دریای پرآبم من، پر موج و بی‌تابم من


قصه گو: بچرخ دریای پرآب
دریا: آخه نمیشه بچرخم
قصه گو: بگرد مانند گرداب
دریا: آخه نمیشه بگردم
قصه گو: جون ماهیها
دریا: نه نمیشه
قصه گو: جون پریا
دریا: نمیشه


قصه گو: واسه بچه های نازنین این گلای روی زمین میچرخی؟!
دریا: واسه بچه های نازنین این گلای روی زمین میچرخم
قصه گو: زمین کجا نشستی؟
زمین: من اینجام من اینجام
قصه گو: بچرخ تو رو ببینم
زمین: میچرخم ومیچرخم

زمین: آی تو که روم نشستی حالا بگو کی هستی؟!
جنگل: این جنگلو که میبینی ریشه داره توی زمین، پر از درخته همه جاش، پرگل و برگه شاخه‌هاش
زمین: جنگل سبز و پر درخت، با ریشه‌های سفت و سخت، میشه پیشمون بمونی؟!
جنگل: چرا نمیشه خوبم میشه
زمین: میشه برامون بخونی؟
جنگل: چرا نمیشه خوبم میشه
هم پیشتون میمونم هم براتون میخونم
آی بچه های نازنین با شاخ و برگام رو زمین هوا رو من پاک میکنم زمین و نمناک میکنم
قصه گو: جنگل بچرخ
جنگل: نمیشه
قصه گو: جون درختا
جنگل: نمیشه
قصه گو: جون حیوونا
جنگل: نمیشه
قصه گو: واسه بچه‌های نازنین این گلای روی زمین میچرخی
جنگل : واسه بچه های نازنین این گلای روی زمین میچرخم
قصه گو: زمین کجا نشستی؟ 
زمین: من اینجایم من اینجام
قصه گو: بچرخ تو رو ببینم
زمین: میچرخم و میچرخم

زمین: آی تو که روم نشستی حالا بگو کی هستی؟
شیر: سلطان جنگل هستم همیشه اول هستم یال پریشون دارم پنجه و دندون دارم با فریاد و نعره من، میلرزه قلب دشمن، ببر و پلنگ تو بیشه، حریف من نمیشه
قصه گوه: ای شیر بچرخ
شیر: میچرخم میچرخم و میچرخم
قصه گو: زمین کجا نشستی؟!
شیر: من اینجام من اینجام
قصه گو: بچرخ تو رو ببینم
شیر: میچرخم و میچرخم

زمین: آی تو که روم نشستی حالا بگو کی هستی؟!
انسان: منم منم انسانم، هرچی باشه نیازم براحتی میسازم
قصه گو: انسان خوب و مهربون میخوای بشی هم بازیمون؟!
انسان: چرا نمیخوام خوبشم میخوام
قصه گو: انسان بچرخ
انسان: میچرخم
قصه گو: حالا بگرد
انسان: میگردم
انسان: هی و هی و هی چرخیدم اینور سرک‌ کشیدم اونور سرک کشیدم 
حرفای خوب شنیدم چیزای خوب فهمیدم
بازی و شادی کردم، بازی نازی کردم
در آخر زمین وسط می‌ایستد و بقیه هم دور او دست هم را میگیرند و یک دور میچرخند بعد همینطوری میشینن زمین ایستاده میخونه:
آهان حالا فهمیدم زمین زیبا منم
جنگل دارم پر از درخت (به نقش جنگل اشاره میکند او هم بلند میشود و تعظیم میکند)
کوههای من بلند و سخت 
دریای پر آب روتنم
حیوون زیبا رو تنم 
انسان دانا رو تنم
زمین زیبا منم 
بقیه: زمین زیبا تویی تویی 

منبع :

6/6/2023 1:55:10 PM
Menu