استراتژی من به هنگام بازگشت

استراتژی بازگشت تعدادی از دانش آموزان برتر شهر تهران

استراتژی من به هنگام بازگشت

استراتژی من به هنگام بازگشت


      فاطمه ابوالحسنی دوازدهم تجربی میانگین تراز 6839

برای تکنیک زمان های نقصانی ترجیح می دهم از همان زمان اصلی این تکنیک استفاده کنم تا در جلسه زیاد درگیر محاسبه زمان هر درس نشوم .

برای دروس عمومی برای هر درس یک ربع وقت می گذارم و در یک ربع ذخیره شده بیشتر سراغ تست های باقی مانده ادبیات و درک مطلب زبان می روم. در دروس اختصاصی درس زمین شناسی را پاسخ نمی دهم و از ریاضی شروع می کنم و خود را مجبور میکنم تا حتما راس نیم ساعت درس ها را تمام کنم . در این زمان قطعا تعدادی تست نزده و شک دار وجود دارد که در 40 دقیقه باقی مانده با آنها می پردازم.

      کیمیا عباسی زاده دوازدهم تجربی میانگین تراز 7859

برای عمومی : هر درس 15 دقیقه وقت می گذارم و در آخر 15 دقیقه وقت اضافی می آورم که معمولا صرف ادبیات و زبان می شود

برای اختصاصی : از ساعت 9:15 الی 9:50 به ریاضی ، 9:50 الی 10:30 به زیست ، 10:30 الی 11:00 به فیزیک ، 11:00 الی 11:30 به شیمی ،‌11:30 الی 11:37 به زمین شناسی می پردازم و سپس از وقت باقی مانده به ترتیب سوالات علامت زده دروس ریاضی ،‌فیزیک ،‌زیست و شیمی را بررسی میکنم.

      فاطمه صادقی خاص چهارم تجربی میانگین تراز 6850 

برای دروس اختصاصی پایان ریاضی را 9:50 و سپس تا 10:25 زیست و تا 11:00 فیزیک و تا 11:35 به شیمی می پردازم . در پایان 35 دقیقه زمان اضافی دارم که به دو دسته سوالات می پردازم ، سوالاتی که ستاره دارند و سوالاتی که مربع اند ، ابتدا به سوالات ستاره دار می پردازم که کمتر هستند و بعد سوالات مربعی را حل میکنم .

      سید متین لشگری دوازدهم ریاضی میانگین تراز 6600 

دروس عمومی : برای دروس ادبیات و عربی هر کدام 15 دقیقه و دینی 10 دقیقه و زبان 20 دقیقه وقت می گذارم سپس 15 دقیقه باقی مانده را صرف عربی و ادبیات می کنم و اگر برای دینی نیاز به بازگشت داشته باشم از درس زبان وقت کم میکنم .

دروس اختصاصی : برای ریاضی 60 دقیقه و برای فیزیک 45 دقیقه و برای شیمی 30 دقیقه وقت می گذارم . در هر آزمون حدود 17 سوال ریاضی بدون پاسخ می ماند که در بازگشت تقریبا به 7 سوال پاسخ می دهم همچنین برای فیزیک حدود 12 سوال باقی می ماند که در بازگشت تقریبا 6 سوال را پاسخ می دهم و برای شیمی همه مسایل و برخی سوالات که علامت زده ام را برای بازگشت می گذارم و با توجه به زمان باقی مانده به آنها می پردازم.

      علی نعمت خواه  تجربی میانگین تراز 7300

برای هر درس عمومی 15 دقیقه وقت می گذارم و در پایان 15 دقیقه باقی مانده را صرف تست های شمارشی ادبیات و درک مطلب های زبان و عربی می گذارم و دینی را معمولا در همان 15 دقیقه اولیه پاسخ می دهم.

در دروس اختصاصی برای ریاضی و فیزیک و زیست و شیمی هر درس را نیم ساعت وقت می گذارم و زمین را پاسخ نمی دهم سپس در 55 دقیقه باقی مانده تست های ‍‍ژنتیک و مسایل شیمی را پاسخ میدهم و ده دقیقه از آن را صرف یک الی دو تست از دروس فیزیک و ریاضی که وقت گیر هستند می گذارم.

      امیرحسین معصومی  چهارم تجربی میانگین تراز 6400

در دروس عمومی برای ادبیات 15 دقیقه ، عربی 19 دقیقه ، دینی 11 دقیقه ، زبان 15 دقیقه زمان صرف میکنم سپس 15 دقیقه باقی مانده را صرف سوالات باقی مانده میکنم

در دروس اختصاصی برای ریاضی و زیست و فیزیک هر کدام 30 دقیقه وقت میگذارم و برای درس شیمی به دلیل درس آخر بود و خستگی 40 دقیقه وقت می گذارم سپس 45 دقیقه وقت اضافی دارم که صرف سوالات علامت دار و پاسخ به آنها میکنم.

      زینب بقایی فارغ التحصیل تجربی میانگین تراز 6534

در دروس اختصاصی برای هر درس نیم ساعت وقت اختصاص می دهم و سپس 55 دقیقه باقی مانده را با توجه به سخت و آسان بوذن سوالات و اینکه کدام یک از دروس فاصله آن با بازه چند از 10 مد نظرم فاصله بیشتری داشته باشد ، زمان را تقسیم میکنم.

      ساجده عزیزی چهارم انسانی میانگین تراز 7500

برای ریاضی و اقتصاد 35 دقیقه وقت میگذارم ( تا 9:50) ، برای ادبیات اختصاصی 25 دقیقه ( تا 10:15) ، برای عربی اختصاصی ( تا 10:30) ، برای تاریخ و جغرافیا 15 دقیقه ( 10:45) ، برای علوم اجتماعی 15 دقیقه ( تا 11:00) ، برای فلسفه و منطق 20 دقیقه ( تا 11:20) و برای روانشناسی 10 دقیقه ( تا 11:30) زمان صرف می کنم و سپس زمان باقی مانده را صرف سوالات علامت دار میکنم .

      الینا شهری دوازدهم ریاضی میانگین تراز 6748

دروس عمومی : برای ادبیات 18 دقیقه و برای عربی 15 دقیقه و دینی 10 دقیقه و زبان 20 دقیقه زمان صرف میکنم ،‌سپس از 12 دقیقه باقی مانده 6 دقیقه صرف ادبیات و 6 دقیقه صرف عربی میکنم

دروس اختصاصی : برای ریاضیات 60 دقیقه و برای فیزیک 55 دقیه و برای شیمی 35 دقیقه زمان صرف میگذارم ، سپس از 40 دقیقه باقی مانده 5 دقیقه صرف شیمی و 15 دقیقه صرف ریاضیات میکنم.

6/1/2023 6:15:58 PM
Menu