شعر کودکانه سفره هفت سین « شعر سکه و سبزه و سمنو »

شعر کودکانه - هفت سین-شعر سکه-سکه سفره هفت سین-سین‌های هفت سین

شعر کودکانه سفره هفت سین « شعر سکه و سبزه و سمنو »

 🍀شعر سبزه🍀

من سبزه ی قشنگم

با سرماها می جنگم

وقتی میام به دنیا

بستان می شه چه زیبا

نزدیک عید نوروز

با طبل حاجی فیروز 


🌹🌹عید شما مبارک🌹🌹


💐شعرسکه💐

من سکه ام چه زیبا

زینت جیب بابا

با افتخار نوروز

می شم فراری یک روز

نزدیک عید نوروز

با طبل حاجی فیروز

 🌹🌹عید شما مبارک🌹🌹


🌸شعرسمنو🌸

سلام سلام بچه ها

سمنو کوچیک شما

بدون قند و شکر

از عسل هم شیرین تر

نزدیک عید نوروز

با طبل حاجی فیروز

 🌹🌹عید شما مبارک🌹🌹

3/23/2023 5:05:55 AM