هوش خودت را بسنج(1 _سطح ساده)

هوش خودت را بسنج(1) سوال‌های هوش و معما <<بخش ساده >>

هوش خودت را بسنج(1 _سطح ساده)

معمای کودکانه <<ساده>>

۱. من زنده نیستم، اما پنج انگشت دارم

جواب: دستکش

✰✩☆✰✩☆✰

۲. آن چیست که در طول شهر‌ها و مزارع در حال حرکت است، اما از جای خود تکان نمی‌خورد؟ 

جواب: جاده

✰✩☆✰✩☆✰

۳. آن چیست که هرچه از آن برداری بزرگتر می‌شود؟

جواب: چاله

✰✩☆✰✩☆✰

۴. چه راهی برای دو برابر کردن پول هست؟

جواب: جلوی آینه بگذاری

✰✩☆✰✩☆✰

۵. چیست که قبل از استفاده باید شکسته بشود؟

جواب: تخم مرغ

✰✩☆✰✩☆✰

۶. چیست که همانطورکه خیس است، خشک هم می‌کند؟

جواب: حوله

✰✩☆✰✩☆✰

۷. چیست که مال توست، ولی بیشتر بقیه بکار می‌برندش؟

جواب: اسمت

✰✩☆✰✩☆✰

۸. چطور کسی می‌تواند ۸ روز بدون خوابیدن کار کند؟

جواب: او روز‌ها نمی‌خوابد، ولی شب‌ها می‌خوابد.

✰✩☆✰✩☆✰

۹. یک دختر در یک خانه تاریک نشسته بود که هیچ نوری، لامپی و شمعی وجود نداشت و در حال مطالعه بود. چطور؟

جواب: دختر کور بود و کتاب مخصوص نابینایان می‌خواند.

✰✩☆✰✩☆✰

۱۰. من مثل یک پر سبک هستم، ولی قوی‌ترین فرد هم بیشتر از ۵ دقیقه نمی‌تواند مرا نگه دارد. من چه هستم؟

جواب: نفس

✰✩☆✰✩☆✰

۱۱. چند ماه در سال ۲۸ روز دارند؟

جواب: همه ماه‌های سال

✰✩☆✰✩☆✰

۱۲. چیست که پایین می‌آید، ولی بالا نمی‌رود؟

جواب: باران

✰✩☆✰✩☆✰

۱۳. بیرونش را دور می‌اندازند و داخلش را می‌پزند، بعد بیرونش را می‌خورند و داخلش را دور می‌اندازند. آن چیست؟

جواب: بلال است. چون پوست بلال را دور می‌اندازند و بلال را می‌پزند و می‌خورند. چوب بلال را دور می‌اندازند.

✰✩☆✰✩☆✰

۱۴. چیست که دور دنیا سفر می‌کند، ولی یک نقطه ثابت چسبیده است؟

جواب: تمبر

✰✩☆✰✩☆✰

۱۵. چیست که روی سه پا می‌ایستد و روی یک پا راه می‌رود؟

جواب: فرغون6/1/2023 3:41:14 AM
Menu