کمال لهراسبی (تراز 6780 ) : روایتی از کتاب سه سطحی فیزیک پایه

کمال لهراسبی از چالوس با میانگین تراز 6780 به ویژگی‌های کتاب سه سطحی فیزیک پایه نیز اشاره می‌کند.

کمال لهراسبی (تراز 6780 ) : روایتی از کتاب سه سطحی فیزیک پایه

کمال لهراسبی از چالوس با میانگین تراز 6780 به ویژگی های کتاب سه سطحی فیزیک پایه نیز اشاره می کند.


چرا از این کتاب استفاده می کنم

من از این کتاب به عنوان منبع دوم و تکمیل آموخته های قبلی و به عنوان منبعی برای افزایش تراز در درس فیزیک 

پایه استفاده میکنم. 

 ویژگی های این کتاب برای من

1- طبقه بندی منحصر به فرد این کتاب از سوالات نسبتا دشوار و دشوارتر به گونه ای است که اگر به ترتیب پاسخ 

داده شوند میتوانند حالت آموزشی تکمیلی داشته باشند.


2-پاسخ تشریحی حرفه ای به گونه ای است که به اغلب سوالات با راه حل های کوتاه و کاربردی پاسخ میدهد.


3-سوالات ترکیبی این کتاب بیشتر در قسمت سوالات دشوارتر گنجانده شده و اگر دانش آموزی به ترتیب به 

سوالات پاسخ دهد به راحتی از پس سوالات دشوارتر برمی آید ومیتواند خودش را برای درصد بالای هشتاد

 آماده کند.

6/3/2023 5:15:13 AM
Menu