دریافت رمز فعال سازی نرم افزار کتاب

فعال سازی سی دی کتاب


برای فعال سازی سی دی کتاب کانون فرهنگی آموزش قلم چی
با شماره 63407-021
تماس بگیرید
<

دریافت کد فعال سازی CD

سریال نصب CD : - -  راهنما: سریال نصب، نزدیک محل نصب CD روی کتاب چسبانده شده و به شکل زیر است:
شناسه سیستم : - -  راهنما: پس از ورود سریال نصب در محل تعیین شده در نرم افزار، شناسه سیستم به شما ارائه می شود
نقش شما :
گروه آزمایشی :
کتاب :

ثبت و دریافت کد فعال سازی