کانونی‌ترین رتبه‌های یک‌رقمی کشوری کنکور 94 چه کسانی هستند؟

دو رتبه‌ی یک‌رقمی کشور در گروه تجربی از دوم راهنمایی و به مدت 6 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کردند.

کانونی‌ترین رتبه‌های یک‌رقمی کشوری کنکور 94 چه کسانی هستند؟

دو رتبه‌ی یک‌رقمی کشور در گروه تجربی از دوم راهنمایی و به مدت 6 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کردند. 

کیانا تدبیرواجارگاه، رتبه‌ی 2 تجربی کشور از لنگرود (گیلان) و معین علا رتبه‌ی 8 تجربی کشور از نور (مازندران) هرکدام از دوم راهنمایی به کانون آمدند و تا کنکور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کردند. 

قابل ذکر است رتبه‌های 3 و 4 تجربی کشور یعنی فائزه قائم‌دوست از زاهدان و مهران نعمتی‌زاده از یزد هم به مدت چهار سال و از اول دبیرستان در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کردند.

سارا همتی، رتبه‌ی یک تجربی کشور از تبریز هم به مدت 3 سال و از دوم دبیرستان در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرده است.

نکته‌ی جالب این‌که 4 نفر اول کشور در گروه تجربی یعنی رتبه‌های یک تا 4 تجربی کشور مجموعاً 17 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرده‌اند.

کیانا تدبیر - رتبه‌ی 2 تجربی کشور سال 94کیانا تدبیر - رتبه‌ی 2 تجربی کشور سال 94 

 6 سال حضور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون

معین علا - رتبه‌ی 8 تجربی کشور سال 94معین علا - رتبه‌ی 8 تجربی کشور سال 94

 6 سال حضور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون

فائزه قائم‌دوست - رتبه‌ی 3 تجربی کشور سال 94

فائزه قائم‌دوست - رتبه‌ی 3 تجربی کشور سال 94

 4 سال حضور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون

مهران نعمتی‌زاده - رتبه‌ی 4 تجربی کشور سال 94

 4 سال حضور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون 

سارا همتی - رتبه‌ی 1تجربی کشور سال 94

 3 سال حضور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون 


3/27/2023 5:23:33 PM