لامرد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی لامرد سال 99


سعید انصاری
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :94
نمونه دولتي
امام صادق
سعید انصاری
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :94
تيزهوشان
شهید دستغیب
یلدا شهریاری
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
خدیجه کبری
سیدرضا نمازی
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
امام صادق
سیدرضا نمازی
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
شهید دستغیب
حسین صفری
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4625
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
امام صادق
سنا بشارت نیا
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
خدیجه کبری
امیرحسین زیستی
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4219
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
امام صادق
زینب سورغالی
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
خدیجه کبری
نوش آفرین ولی زاده
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خدیجه کبری
سمانه صفایی
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خدیجه کبری
لعیا زارعی
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4978
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خدیجه کبری
فاطمه حمیدنیا
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خدیجه کبری
فاطمه کریمی
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خدیجه کبری
عرفان باسردوئی
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4555
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
امام صادق
مهدی صابری
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4290
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید دستغیب
سیده فاطمه هاشمی
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
خدیجه کبری
زهرا نجفی
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
خدیجه کبری
محمدحسین کریم زاده
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
امام صادق