صومعه سرا

صومعه سرا -


سیده کیانا مقدم ضیابری
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6290
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :110
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن شاملی تطفی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
فاطمه زهرا (س)
مهناز عبداللهی کلاشمی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
فاطمه زهرا (س)
مبینا اکبری نژاد دنیاگردی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
فاطمه زهرا (س)
سیده معصومه موسویان
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فاطمه زهرا (س)
6/2/2023 11:12:05 PM
Menu