شهرك سهند

شهرك سهند -


محمد عباسی
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :101
نمونه دولتي
المهدی اسکو
متین امینی
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
المهدی اسکو
سینا آقاجانی
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
المهدی اسکو
امین جوانی آمقانی
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
المهدی اسکو
امیر محمد بحری
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 4584
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
المهدی اسکو
یسنا کلبه زنجناب
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
حجاب
سینا تنجی
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
المهدی اسکو
سنا باقرزاده سعادت
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
حجاب
آیدین قلی زاده خروانقی
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 6257
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
المهدی اسکو
ارمیا جعفرپور زنوزی
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
المهدی اسکو
امیرحسین نظری
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
المهدی اسکو
فاطمه مصطفوی خانقاه
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 4961
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حجاب
محمد امین محمودزاده
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
المهدی اسکو
6/1/2023 6:28:33 AM
Menu