آذرشهر

آذرشهر -


سلما خلیلی دیزجی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی : 14 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :226
نمونه دولتي
فرزانگان
سلما خلیلی دیزجی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی : 14 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :226
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
زهرا رنجبری پراپری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6540
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :160
نمونه دولتي
فرزانگان
زهرا رنجبری پراپری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6540
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :160
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
مطهره فرج پور دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :126
نمونه دولتي
فرزانگان
ثمین زارعی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :110
نمونه دولتي
فرزانگان
توحید قربان زاده دیزجی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :93
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
حسن غفاری خانقاه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :92
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
عرفان طالبی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مریم غفوری شیرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
فرزانگان
نرجس رحیم پور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4448
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :88
نمونه دولتي
فرزانگان
حسین میرزا خانی سیلاب
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :88
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سجاد میرزائی اخی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :87
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمد اسدی هفت چشمه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6384
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :85
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
زهرا شکیب قاضی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :83
نمونه دولتي
فرزانگان
پوریا نجفی نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
زهرا اسماعیلی قشلاقی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :81
نمونه دولتي
فرزانگان
سمانه ابراهیم زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :81
نمونه دولتي
فرزانگان
علی شکیب قاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
زهرا شاهزاده رحیمی تیمورلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
فرزانگان
سمانه اصغری شیرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
فرزانگان
امیر حسین حسین بابائی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
کوثر سلیم زاده قاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
فرزانگان
الناز رنجبری قاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4287
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
فرزانگان
الهام حسین زاده خانمیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
فرزانگان
حسین پاشازاده هرگلان
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مبین صباغ
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سارا صادقپور ستوبادی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
فرزانگان
محیا رادور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4731
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
فرزانگان
کوثر خادم خباز
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
فرزانگان
مهدی حسینی دین آباد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
رضا عالیشان دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
وحیده زینال زاده خانمیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4581
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
فرزانگان
علی مردی جراغلی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
علی مردی جراغلی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
مه لقا حنیفی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6920
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
فرزانگان
فاطمه بقال دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
فرزانگان
حسین حمزه الوانق
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4460
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
فاطمه سیدی قاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
فرزانگان
زهرا هاشم نژاد شیرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4444
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
فرزانگان
علی رومانی نژاد گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
معصومه خیرالهی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
فرزانگان
مهدیه جلیلی سیلای
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
فرزانگان
مهدیه جلیلی سیلای
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
حامد شیخ الاسلامی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
فاطمه پیغامی آخوله
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
فرزانگان
صبا رسولی امیردیزج
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6798
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
فرزانگان
صبا رسولی امیردیزج
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6798
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
فاطمه پیغامی آخوله
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
نیما وکیلی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مریم عباسی آلمالوداش
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
فرزانگان
فاطمه رضانژاد قاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4640
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فرزانگان
کریم میرزائی شیرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4253
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
اسماء پروین سیلاب
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فرزانگان
اسما بیک محمدی فیروزسالاری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فرزانگان
الهام فرشی گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4589
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فرزانگان
مرتضی سنگ تراش
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4998
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
متین رسولی دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مهدیه فتحی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فرزانگان
علی سیدصفوی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4874
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مهدی داداشی غله زاری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
علی پورمحمد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
امیرحسین لعلی دیزجی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
نوشین سردار
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4534
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فرزانگان
امیرحسین رزاقی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
کوثر محمدی تیمورلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فرزانگان
امیر مقنی فیروزسالاری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
نعیمه صادقی نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فرزانگان
ابوالفضل حیدری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
فاطمه غفارزاده ینگجه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فرزانگان
حسین آخیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
متین سردارگاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4286
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سارا ملک پور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فرزانگان
حنانه مولوی شرامینی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فرزانگان
تینا نظری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فرزانگان
مجتبی همتی خانمیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
فاطمه خوشنام
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4733
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فرزانگان
احسان رزاقپور اخیجهان
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
امیرحسین محمدحسینی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
فرحناز کریم پور دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
فرزانگان
6/5/2023 8:02:08 AM
Menu