ملكان

ملكان -


امین عنصری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :94
نمونه دولتي
شهید نظیری
آنیتا جوان بخت
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :84
نمونه دولتي
دختران علی
امیرحسین میرزایی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :84
نمونه دولتي
شهید نظیری
صنم چیت فروش ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
دختران علی
مهدی عبادی بایق
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
شهید نظیری
علی رحیمی مبارک آباد
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6424
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
شهید نظیری
مهدی جوادی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
شهید نظیری
نگین حضرتی نصرتی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
دختران علی
مهدی عباداله پور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
شهید نظیری
فایزه عبدی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
دختران علی
امیرحسین اصلانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
شهید نظیری
زهرا فرجزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
دختران علی
حنانه کاظمیان ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
دختران علی
زهرا ملیح ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4706
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
دختران علی
آیسان بشارتی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دختران علی
امیرمحمد رضوانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهید نظیری
اکبر کریم زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید نظیری
پریسا امامی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دختران علی
سیده کیمیا موسوی ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دختران علی
کسری طاهری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید نظیری
علی سلیمانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید نظیری
احسان شکوری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4206
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید نظیری
علی اسکندرزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید نظیری
حسین وحدتی مبارکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید نظیری
محدثه خلیل زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دختران علی
محمدصدرا ابراهیمی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5095
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید نظیری
کوثر محجوبی ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دختران علی
زیبا اسدی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دختران علی
حانیه ابراهیمی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دختران علی
6/9/2023 1:54:02 AM
Menu