خوي

خوي -


امیررضا محرمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :210
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیررضا محرمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :210
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
معین حسین نژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :178
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
معین حسین نژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :178
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
متین عموزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :168
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
متین عموزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :168
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
شادی پویامهر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6476
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :149
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
علیرضا مددی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :124
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرمحمد صبوری اصل
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6614
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :122
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
امیرحسین ثوابی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :120
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین ثوابی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :120
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
علی معاصر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6253
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :119
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
امیررضا رنجبری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :119
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
محمدمهدی حاتمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6814
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :118
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
فرقان مهدی جو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :110
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
فرقان مهدی جو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :110
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
حسن علی دوست
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4771
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :107
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
پرینا عزیزی نیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :106
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
حسن الهیارلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6173
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :102
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
سیدطاها سیدحمزه
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :95
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
فاطمه آذر‌
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4762
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :93
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مهرداد مسلمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4601
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :92
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
رضا قربانزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6310
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :91
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
فاطمه شری زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
پارسا متعارفی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
پارسا متعارفی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :90
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
امیرمحمد سیدعلوی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :88
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
امیرحسین حاج اسماعیل زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6350
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :85
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
محمدمهدی میکائیلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :84
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
محمدمهدی میکائیلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :84
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
رزا دانش پژوه
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6681
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :83
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
رقیه پیرجانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :83
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
آرین محمودزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4511
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مبینا القاضی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فاطمه مهراجی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
بهزاد قاسم زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
بهزاد قاسم زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
معصومه علی پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
آیدین یوسفی محله
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
زهرا صلاح لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرعباس زینال زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
امیرحسین علی زادگان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6712
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
مهدی باقری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مهدی علیزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرمحمد چراغی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
سینا حاجی علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مهدیه سبحانوردی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرحسین محمدزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیررضا حاجی حسینلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6551
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
فائزه خلخالی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مبینا آفریده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
عرفان طالبی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
مبین رضازاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
فاطمه ابراهیمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سوین درخشانی علی نظری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6644
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرحسین کریمخانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
میرمحمد عبدالهی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مهشید احمدزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
شایان نیازی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
ریحانه محمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محیا ولی زادگان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محمود ملازاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4200
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیررضا پورصادق
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6201
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
بیتا موسی نژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6430
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سپهر سلیمانلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
نیما جبارزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4707
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
دنیا احمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرحسین جلالی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مهدی درجانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین جلالی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
مهدی درجانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
کیمیا جلیل پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
آیناز تقی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6059
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
نادیا مساعد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6584
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محمد مرندی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
محمد مرندی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
حورا اژدری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
رضا بهرامی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین کیانفر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6580
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین کیانفر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6580
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
آتیلا علی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6382
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
آتیلا علی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6382
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
علیرضا سیوانی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
یاسین نریمانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4089
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
سهیل جلیلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
فرناز بقائی راد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
کوثر حاجی علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
کوثر مختارزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6339
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سهیل جلیلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
روژین دودکانلوی میلان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مهدی کریم لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5990
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
علی رحیم زاده ربطی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6533
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
سیدعطا نجفی نسب
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
ریحانه شکوری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سیدعطا نجفی نسب
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
علی رحیم زاده ربطی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6533
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
مهدی کریم لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5990
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
فاطمه علی لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
صبا پیربداقی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
بابک کاظم پورچورس
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
ثمین ورمزیاری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
حامد ورمزیاری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
عطا احمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین علی همتی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4745
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
علی اقدم
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4304
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
الهه ابراهیمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4605
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
آرمین هوشمند
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
فرداد اویسی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
محمدحسن مهربانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
محمدحسن مهربانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
فاضل قدیم خانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
محمدامین سیدنصیری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
ائلشن رنجبری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
فرید دودکانلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
آیلین تن آسا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
آرین میرزالو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
الهه پاشازاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محمدباقر صلاحلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
محمدباقر صلاحلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
نازنین قاسم خانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4433
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
متین یگانه
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
حانیه عسگری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
زهرا کاظم لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
عسل قرقره چی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
علی کلوانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
زهرا محبوبیان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سارینا کاظمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6445
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
پارسا امیرنیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
حسین سهراب لی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
مهدی علمردانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 3963
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
سویل علی پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
حسین حاتمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرمحمد دانش نیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مائده بایرام لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
یاسمن سرشار
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فاطمه علی لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
علی احمدپور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
حسام زارع
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرمحمد حسنلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
مهدی حسین پوراصل
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
مبین احمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
نیما حاجی محمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
حسین خلخالی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
پویا حقیری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4522
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
فاطمه مرادی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4978
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مهدی خوش خلق چورس
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
ریحانه صبحی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4125
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
زهرا زند
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مبین پیری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
هما حسن زادگان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4259
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
احسان حسینی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
سارا کبودری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
حسین صفرپور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
محمدامین ابراهیمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
سینا ضیائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
نساء رضوی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6539
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
6/1/2023 7:50:09 PM
Menu