اروميه

اروميه -


آرین علی نژاد
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6104
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :98
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا قاسمی بالدرلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
شهید بهشتی
مبینا قره باغی اول
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی پناهی مقدم
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6359
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
شهید بهشتی
الینا ستاری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیس محمدی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
آذری
مهدیس محمدی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
الینا مشکوری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آذری
ریحانه ابراهیم زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آذری
الینا مشکوری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه ابراهیم زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
علی میرزاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهید بهشتی
پوریا جلالی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6566
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی
نازنین آب خیز
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
آذری
علی اکبر سلیمانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی
نازنین آب خیز
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
تارخ مقدم
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهید بهشتی
عرفان کرامت
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهید بهشتی
سید مهدی کبیری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی همتی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6555
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهداد چراغی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهید بهشتی
پارمیدا بهار
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
شیرین بهزادیان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4563
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین نجفی بالدرلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
پوریا وجدی قزلجی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا احدی خانقاه
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آذری
سارینا احمد آلی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سحر پورجعفر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیررضا بهار
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
رضا آهنگری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6356
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
هدیه میرتقی زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس حیدرزاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6390
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آذری
سما مراد علی زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آذری
علیسان علیزاده باراندوزی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
سید سینا پاشایی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد امین تاروردی زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6873
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
نهال حیدری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مصطفی سعیدی ممکانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
کتایون پسیان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا عابد پور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سوین سلیمانی قرابقلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
علی زاویه
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6440
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهرشاد مرئی میلان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6427
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
صبا پور عباس
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6715
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
صبورا سفید کار رضائی آذر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آذری
زهرا حاتم زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آذری
حسین جهانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدجواد هوشمند
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5881
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
سویل ارجمند اکرم
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
صالح محمدزاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6294
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
پریا ثمره ای
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6508
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آی تک سهندی اسفنجانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آویسا فیضی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مهزیار خوش مود
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6208
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
آراز رضوان خواه
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6382
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
مبین فتح نژاد
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6307
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
الین نعمتی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
حمیدرضا کاشف
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
سلما زینال زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فرناز مهدیزاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
سانای علی وند رشکانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
رادین پورهاشم
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدفرزین قهرمانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه مهدوی فر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آذری
نازنین شکران نعمتی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
مریم قانع حسنلوئی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
دانیال داودی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 7296
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
سنا حسینلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
آزاد یگانه
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4807
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
آذین کاظم پور یگانه
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
ائلین شفق نژاد
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
عسل حسنی بخشکندی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آذری
رادین شهروان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
المیرا درویشی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
مسیحا ستار پناهی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6394
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 1
سوین حیدرپوراحمدی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن رستم زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6683
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
سویل دانش دوست
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
سنا خوارزمی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
سارا رضازاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
علی چهار سوقی مسکن
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/10/2023 8:22:14 AM
Menu