گلپايگان

گلپايگان -


محمدعرفان شهیدی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :184
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
محمدعرفان شهیدی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :184
تيزهوشان
اراک- علامه حلی 1
سینا کریمی دردشتی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :170
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
سینا کریمی دردشتی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :170
تيزهوشان
تهران- علامه حلی 8
امیر علی خادمی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6679
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :122
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
امیر علی خادمی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6679
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :122
تيزهوشان
اراک - علامه حلی 2
علیرضا آخوندی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5963
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
سیدمهرشاد نوربخش
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
علی سلطانی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
علی ابراهیمی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6894
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
محمد زاهدی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
متین خالصی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
یونس تشیعی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
علی شفیعی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
علی شفیعی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
تهران- علامه حلی 10
ایمان امام جمعه
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6679
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
شهاب شهبازی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
محمدرضا اکرمی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
پرهام طالاری
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
6/10/2023 8:33:36 AM
Menu