شهرضا

شهرضا -


سپهر شایان
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
شهید همت
مجتبی سعادت
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
طالقانی
مهرسا همت
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6428
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
نگار جوی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
امیرحسین علیشاهی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
شهید همت
درسا همت
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
مبینا ضیایی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
محسن سهیل
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6525
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
شهید همت
فیروزه خدری غریب وند
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
فرزام علیزاده
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6611
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
شهید همت
یگانه عموعلی خسروآبادی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
محدثه ولی زاده
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
محمدسجاد مقامی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6795
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
شهید همت
زهرا همائی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
ساغر نصرتی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
زندی زاده
زهرا محربی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
سارا جمالی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
مهسا خیرمند
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
طاها کریم نژاد
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید همت
علیرضا صادقی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید همت
امیرمهدی سعیدی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 4396
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید همت
مجتبی تقوی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 4263
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید همت
امیررضا طالبیان
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید همت
زهرا حمزوی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
علیرضا ثالثی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید همت
5/31/2023 2:23:24 PM
Menu