لالي

لالي -


ابوالفضل رضائی میرقاید
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
باقرالعلوم
سیده بی نظیر پور موسوی
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نیایش
محمد مهدی جهانبخشی
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
باقرالعلوم
فرشید احمدی بابادی
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 4301
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
باقرالعلوم
رعنا باقری
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نیایش
طیبه کریمی
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نیایش
5/30/2023 5:27:36 AM
Menu