ايذه

ايذه -


پوریا محمودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6641
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :85
نمونه دولتي
علاقمندان
نهال سعید
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
شایستگان
نهال سعید
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :78
تيزهوشان
فرزانگان 2 - ناحیه 1
سیده سمیه موسوی تنگ ریگ
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
شایستگان
مطهره احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
شایستگان
زهرا نوروزی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
شایستگان
صبا باقری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6557
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
شایستگان
رضا محمودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
علاقمندان
مبینا سواری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
شایستگان
شیوا تنانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4565
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
شایستگان
ریحانه آرش
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 7107
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
شایستگان
دانیال لجم اورک
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
علاقمندان
سبحان احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
علاقمندان
مبینا لیموچی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شایستگان
ترنم مردانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
شایستگان
ابوالفضل صیدالی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
علاقمندان
مریم رضایی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6527
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
شایستگان
مریم رضایی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6527
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان 2 - ناحیه 1
مبینا البرزی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شایستگان
ارشک سلحشوری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6410
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
علاقمندان
فرنود داودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
علاقمندان
کیانا کرد
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شایستگان
زهرا کیانی ده کیان
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شایستگان
سورنا کیانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
علاقمندان
امیرحسین کریمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
علاقمندان
ساینا شیخ زاده
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شایستگان
امید کیانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
علاقمندان
وستا احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شایستگان
امیرحسین داوریان
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
علاقمندان
عرفان سعیدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
علاقمندان
کسری نوروزی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
علاقمندان
هستی سوارپور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شایستگان
امیرمهدی خسروی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علاقمندان
مهشاد گودرزی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شایستگان
ابوالفضل حاتمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علاقمندان
حنانه اسدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شایستگان
ابوالفضل اسکندری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
علاقمندان
نوید مرادی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
علاقمندان
امیررضا کیانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علاقمندان
کیارش صالح وندی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علاقمندان
فاطمه کیانی شاهوندی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4391
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شایستگان
فرشید غریبی دربی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علاقمندان
مریم اورک فر
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شایستگان
مهدی نیکوزاده
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6768
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علاقمندان
یسنا گودرزی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شایستگان
ابوالفضل بهمنی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علاقمندان
انیس بهمنی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شایستگان
امیر رضا بویری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4733
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علاقمندان
محبت کی شمسی وند
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شایستگان
نیایش شاه ولی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شایستگان
نسترن شالوچهارتنگی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شایستگان
زهرا چهارتنگی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شایستگان
حسین دورکی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4706
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علاقمندان
شادی کیانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6013
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شایستگان
بهنود کریمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علاقمندان
رهام مردانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6208
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علاقمندان
هانیه شاه ولی کوه شور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شایستگان
امیرحسین دانیالی ده حوض
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4366
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علاقمندان
آرشام کایدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
علاقمندان
محمد اورک سرکانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
علاقمندان
عسل کیانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4226
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شایستگان
نسترن کرد نژاد
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شایستگان
محمدرضا نیکویی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4243
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
علاقمندان
محمد کیانی هفت لنگ مال امیر
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
علاقمندان
آوا احمدپور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شایستگان
فاطمه بهادری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شایستگان
نازنین رحیمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شایستگان
آیسان محبی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شایستگان
گلنار میراورک
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شایستگان
محمدعرفان قاسمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
علاقمندان
ساغر محمدی لندی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شایستگان
رضا عالی نژاد
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4334
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
علاقمندان
کریم مقصودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4396
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
علاقمندان
ستایش مقصودی مال امیر
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شایستگان
رضا مولائی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
علاقمندان
6/9/2023 2:43:00 AM
Menu