اميديه

اميديه -


نیلوفر همتیان لرکی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
آیدا آقاجری
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
مهدی طیبی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
حنانه سلیمانی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
احمد غبیشاوی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
امیرحسین خنیابی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4710
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
مهدی شیرعلی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
مریم جهان دیده
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4601
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
فاطمه شهبازی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
امیرمحمد درخشان
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
محمدرضا شریفی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4608
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
علی رضا کریمی طلب
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4469
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
6/9/2023 2:42:22 AM
Menu