انديمشك

انديمشك -


حسین رحمت پور
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
تبیان
حسین رحمت پور
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :76
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
ریحانه مختاری نیا
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان
محمد حسام اسدیان نسب
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4410
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
تبیان
آریا حائری زاده
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
تبیان
آریا حائری زاده
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
محمد حسام اسدیان نسب
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4410
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
امیرمحمد مکناوی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4216
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
تبیان
محمدمتین دالوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
تبیان
محمدمتین دالوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
محمد مولائی نژاد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4602
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
تبیان
امیرمحمد گلرخ
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4265
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
تبیان
هستی بیرانوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اسرا
کیمیا یعقوبی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اسرا
نیایش میرزاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسرا
نیایش میرزاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 3665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اسرا
آیناز میرزاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4493
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسرا
بهار کاویانی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسرا
زهره یاقوت وند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسرا
کیارش خادمی واحد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
تبیان
ناصر خیره کش
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4086
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
تبیان
مهدی مرادی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
تبیان
شکیبا حیدری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
اسرا
مهدی مرادی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
یوسف رحمت نیا
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
تبیان
یاسین صادقی پور
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 3825
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
6/1/2023 1:22:52 PM
Menu