آبادان

آبادان -


نگین سعیدی فر
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :106
نمونه دولتي
فدک
نگین سعیدی فر
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :106
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین تاج آبادی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4472
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
فدک
مهرنوش هادیفر
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
فدک
مهرنوش هادیفر
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس السادات نورانی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
فدک
یاسمین عبداله زاده
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
فدک
سوگند غلامحسین گودرزی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
فدک
سوگند غلامحسین گودرزی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
دیانا ناصری پور
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4822
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فدک
ماریا فاضلی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فدک
نرگس دارمی زاده
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4745
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین سراج زاده
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فدک
امیررضا عبدپور
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4072
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علیرضا محمودپور
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
نرگس مکاری بهبهانی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
فدک
6/5/2023 7:46:17 AM
Menu