زرين دشت

زرين دشت -


نرگس جعفری
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 6517
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :92
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
نگین اسدپور
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 6465
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
محسن روشن زاده
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
دنیا دولتخواه
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
المیرا نوری زاده
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
حسن عسکری
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
محمدصالح رنجبر
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
سامیه فرجی
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
حمیدرضا ایزدی
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
هادی پاباغی
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 4449
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
پیام محجوب
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 4376
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
علی میرشکاران
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 4349
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
فاطمه مریدی
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
نگار اسدپور
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
مهدی شکارچی
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
فاطمه مرادی
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
فاطمه ناصری پور
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
5/29/2023 12:06:26 PM
Menu