خنج

خنج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 99 ( تا این لحظه )


گیلدا آقائی
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :100
نمونه دولتي
نرجس خاتون
گیلدا آقائی
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :100
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زمانی
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
نرجس خاتون
ندا ملکی زاده
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
نرجس خاتون
نرگس حیدری
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نرجس خاتون
زینب افشار
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نرجس خاتون
فاطمه نوروزپور
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نرجس خاتون
لعیا نوروزپور
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نرجس خاتون
شادی افشار
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نرجس خاتون
سیده سمیه موسوی زادگان
نهم - خنج
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نرجس خاتون