فسا

فسا -


زهرا جمالی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
حافظ
زهرا جمالی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
محمد کرامتی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4253
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
امام خامنه ای
فاطمه تهمتن
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
حافظ
فاطمه گرگین امیر حاجیلو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6508
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
حافظ
فاطمه تهمتن
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه گرگین امیر حاجیلو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6508
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
نشاط اکبرزاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
حافظ
نشاط اکبرزاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر کرامتی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
حافظ
کوثر کرامتی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
علی خزائی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
امام خامنه ای
ستاره وحیدنیا
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
حافظ
یگانه میرزاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
حافظ
سید محمود رضوی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
امام خامنه ای
ستاره وحیدنیا
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
یگانه میرزاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
سید محمود رضوی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فلاحی
فاطمه کریمی مزیدی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
حافظ
فاطمه کریمی مزیدی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
سیده یاسمن موسوی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حافظ
سیده یاسمن موسوی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
سارا دهقان خلیلی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
حافظ
علیرضا امرالهی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
امام خامنه ای
سارا دهقان خلیلی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا امرالهی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فلاحی
ریحانه کریمی زاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
حافظ
مهرسا همت دار
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا فاضلی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
مهرسا همت دار
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
حافظ
زهرا فاضلی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
حافظ
ریحانه کریمی زاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه ایزدی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
حافظ
محمدحسن اسفندیاری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
امام خامنه ای
مهدی ستوده خیرآبادی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6508
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
امام خامنه ای
نیایش ضابطی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
حافظ
نیایش ضابطی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
حدیث همایی کوشکقاضی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
مریم زمانی وکیل آبادی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
حافظ
محمد ذاکری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام خامنه ای
فرناز توکلی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
حافظ
مائده شاکر
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
حافظ
یاسمن صفار
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
حافظ
مائده شاکر
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمن صفار
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه میرزایی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
حافظ
امیر حسین زارع
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام خامنه ای
نیما نصیری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5273
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام خامنه ای
ابوالفضل بومه
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام خامنه ای
سیده یلدا سرائی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حافظ
میلاد ولی زاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام خامنه ای
فاطمه کاظمی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حافظ
فاطمه مرزبان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حافظ
نرجس حیدری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حافظ
فاطمه کاظمی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه نادری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حافظ
سارا فیروزی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4447
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حافظ
یاسمن بیگ اینالو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حافظ
فاطمه مرادی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4724
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حافظ
محمد علی رضایی السعدی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خامنه ای
امیر حسین کوهکن
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4568
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خامنه ای
علی رضا بلاغی اینالو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام خامنه ای
امیر حسین باقدرت
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام خامنه ای
زهرا بهفر
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حافظ
ستاره صالحی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حافظ
محمد رسول بلاغی اینالو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4540
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام خامنه ای
فاطمه لطفی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حافظ
امیرحسین ایمانی فر
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4420
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمد جواد شکوهی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام خامنه ای
الناز محمدی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حافظ
امیررضا اردالی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام خامنه ای
امیرحسین هاشمی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام خامنه ای
مهدی رسولی امیر حاجیلو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4988
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام خامنه ای
حمیدرضا محبت
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4256
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمد حسن رضایی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام خامنه ای
علی رحمانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4269
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام خامنه ای
مریم امری پور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حافظ
زهرا ایزدی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حافظ
حمیدرضا احمدی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4020
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمد حیدری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام خامنه ای
مبینا اشرافی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حافظ
طراوت بردبار
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حافظ
مهدی زنگنه اینالو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4249
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خامنه ای
مهدی ایران مهر
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمد محنت کش
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خامنه ای
مبینا رفیع
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حافظ
امیرحسین وطن خواه
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خامنه ای
امیر حسین زنگنه اینالو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 3961
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمد مبین ایرانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمد مهدی بلاغی اینالو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4576
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خامنه ای
علیرضا رحیم پور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمد مهدی صدیق
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4630
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام خامنه ای
ابوالفضل دهقان باقر ابادی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام خامنه ای
نسترن حمیدپور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حافظ
فاطمه قنبری صفری کوچی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حافظ
علیرضا عمادآبادی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام خامنه ای
صادق کریمی مزیدی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمد رضا سیفی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 3968
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
امام خامنه ای
فاطمه ازادیان هارمی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4952
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
حافظ
حمیدرضا دوگانی اغچغلو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 3819
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمد مهدی مبارکی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فلاحی
حسین بالاور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 3933
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
امام خامنه ای
مهدی ازادیان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمدحسین نورانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
امام خامنه ای
آرمین کتابت
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
امام خامنه ای
امیرحسین نیک منش
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
امام خامنه ای
رضا بناء
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
امام خامنه ای
حسین مرادی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
امام خامنه ای
6/10/2023 8:38:10 AM
Menu