فرديس

فرديس -


مهرداد داداش زاده
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :87
نمونه دولتي
محمد رسول اله
سارینا طیبی سالار
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 3935
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
سارا یوسفی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
محمد صدرا میرزابالازاده
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
محمد رسول اله
حانیه امیدی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4153
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
کیانا سالک خان بابا
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
محمد ماهان قاسمی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
محمد رسول اله
ایلیا اسدی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
محمد رسول اله
محمدصادق بانام
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
نمونه دولتی آینده سازان
عباس میرزاپور
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
محمد رسول اله
ریحانه کیایی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
تارا آزادی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
ریحانه کیایی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان 1
تارا آزادی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان 1
فریماه جولایی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
فریماه جولایی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 1
علی نوردل
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
محمد رسول اله
دلارام جعفری
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
دلارام جعفری
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان 1
زهرا پورساعی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
زهرا پورساعی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 1
ابوالفضل فرجی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
محمد رسول اله
رامتین کریمی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
محمد رسول اله
مهدیه عبدالخانی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
مهدیه عبدالخانی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 1
آریانا هداوند
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
محمدحسین فراهانی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
محمد رسول اله
دیانا قهرمانی زاده
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
علی رضا حسنپور
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
محمد رسول اله
میکائیل کاوه ورنوسفادرانی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
محمد رسول اله
ابوالفضل ایمانی لنگه بیز
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
محمد رسول اله
مهرانا مقدم عارف
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4546
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
آناهیتا ایمانی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
ابوالفضل نصیری
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4510
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
محمد رسول اله
محمدرضا عارف نعمتی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
محمد رسول اله
رضا شعبانی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4739
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
محمد رسول اله
عسل مهربان
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
ایلیا اسفندیاری
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محمد رسول اله
کیان جان بزرگی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محمد رسول اله
سیده زهرا محمودی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4192
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
محمد سهیل معظمی گودرزی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
محمد رسول اله
رضا عالی سهرابی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
محمد رسول اله
زهرا ادیب
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
آیلین حیدرزاده
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
نگارسادات جلیلی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
نیلوفر فامیلیان
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
آرمان احمدی امیر آبادی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
محمد رسول اله
یاسمین داعی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
6/5/2023 6:54:03 AM
Menu