قائن

قائن -


معراج شریفی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :110
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
معراج شریفی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :110
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدجواد ساعدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :104
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمدجواد ساعدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :104
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مهلا کاهی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مهلا کاهی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :80
تيزهوشان
فرزانگان
شروین یکتا پور
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
شروین یکتا پور
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :78
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سید محمد صادق ناصری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیرعلی رمضانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیرعلی رمضانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
شهیدبهشتی
الهه علی زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6507
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
الهه علی زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6507
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان
هدیه حسینی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مژگان مقراضی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان
هدیه حسینی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه غلامعلی زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه غلامعلی زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
شادی شوشتری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
شادی شوشتری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
علی نقی نژاد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
علی نقی نژاد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مهران تقی زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیر لعل نوغاب
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیر لعل نوغاب
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
شهیدبهشتی
فاطمه ترابی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4364
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
منیره سادات صدیقی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سیدمحمدعلی ناصری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
منیره سادات صدیقی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمحمدعلی ناصری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهیدبهشتی
زینب سادات حسینی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4359
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیرعلی صفرنژاد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4385
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیرحسین مقدسیان
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه امیری منش
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیرحسین مقدسیان
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهیدبهشتی
فاطمه امیری منش
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین مرتضی پور
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیرحسین مرتضی پور
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهیدبهشتی
زینب سادات ایوبی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
زینب سادات ایوبی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا زحمتکش
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه جعفری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه جعفری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا تخم افشان
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
علیرضا تخم افشان
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهیدبهشتی
حسین عر ب
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4200
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
الهام حسین زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
سپیده سالاری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سمانه آقائی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سپیده سالاری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
سمانه آقائی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیان پناهی فر
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فائزه طاهری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه بیناباجی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فائزه طاهری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه بیناباجی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
احسان خلوصی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهیدبهشتی
یونس رمضانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مصطفی بسملی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4360
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
یگانه اکبری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
نفیسه مهمی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
علی محمدی تبار
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4179
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرمحمد گلچین
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمدمهدی زحمتکار
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه حسینیان
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
علی مرتضی زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
ابوالفضل رحمتی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیرمتین کاری پایهان
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
نیلوفر عباسی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مهلا حسین زاده مقدم
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی افشاری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
نسرین فیروزی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سیدمحمدامین براتی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4675
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سیداحسان اصفهانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
عارف قلندری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمدمهدی شهیدی نیا
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
علی اکبر عبداللهی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
ایمان زراعتکار
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه ندیمی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سعید رازقی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
زهرا زارعی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
ابوالفضل غلامزاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
متین صادقی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مهدیس عبدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین پوزشی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مرضیه میری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
حمیدرضا جاهد کارشک
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4601
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمدجواد عبدالهی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 3867
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
رضا زراعتی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
یلدا سالاری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
وحید شاهدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه سادات حسنی کرغند
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4216
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه سادات صامتی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4460
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مهدیس دیمه کار
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مرتضی کاوه نوقاب
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه رحمتی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
ابوالفضل شاطری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
بهناز جوهری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 3970
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه رحمتی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا سبزی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4730
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمدرضا حسین زاده مقدم
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4571
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محدثه حقگوی موسویه
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سجاد عبدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه رضایی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 3738
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه خروجی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
متین بنی اسدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
علی افشانی برکوک
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
رضا بلالی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4617
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امید سلمانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 3627
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهیدبهشتی
فائقه حسن نژاد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمدجواد برات زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
ملینا سادات جلالی فر
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا وحدتی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
علی طبی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
5/31/2023 1:16:11 PM
Menu