اميركلا

اميركلا -


عرفان قاسمی
نهم - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام حسین
یاسمن حسن پور
نهم - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
محسن صفری
نهم - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
امام حسین
5/29/2023 6:53:52 AM
Menu