بهنمير

بهنمير -


حسین علی پور
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :102
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
محمدمهدی پورنقی عزیزی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
فاطمه زهرا فرهادیان عزیزی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 6979
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
محمدپارسا احمدی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4466
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
سیدمحمدمهدی عبدالمنافی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 3596
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
محمدرسول قاسم زاده بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 3360
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
کوثر جامشیر
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
اطهر باباجانی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
احد یحیی نژاد
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
پارسا محمدعلی زاده
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
نیما کاظم زاده بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 3443
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
5/31/2023 3:08:48 PM
Menu